Narito ang mga tips para maiwasan ang coronavirus

Maghanda sa bantang dala ng COVID-19. Narito ang ilang mga mahahalagang paalala upang makaiwas sa panganib na dala ng sakit na ito.

 

Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Gumamit ng alcohol-based sanitizer kapag walang sabon at tubig.

 

 

Sundin ang proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo.

 

                  A. Takpan ang ilong at bibig ng panyo o tissue o di kaya gamit ang manggas ng iyong damit kapag uubo o babahing.

 

 

                  B. Iwasang humawak sa mga mata, ilong, at bibig upang pigilan ang pagkalat ng virus.

 

 

                  C.  Huwag dudura sa pampublikong lugar.

 

 

                   D.  Itapon ng maayos ang ginamit na tissue paper.

 

 

                 E. Hugasan ang kamay matapos umubo o bumahing.
 

 

 

                  F. Ugaliing gumamit ng alcohol/sanitizer

 

 

 

Hangga’t maaari, dumistansya sa mga tao ng may layong tatlong talampakan hanggang isang metro upang iwasan ang pagkahawa o sundin ang social distancing na ipinapatupad ng pamahalaan.

 

 

 

 

Iwasan ang pagkain ng hilaw o hindi-masyadong luto na karne.

 

 

 

 

Sa trabaho, maaaring gawing substitute ang video o telephone conferences, sa halip na face-to-face meeting.

 

 

 

 

Ikansela muna ang mass gatherings o mga pagpupulong na may maraming tao.

 

 

 

 

Tiyaking protektado ang sarili kung bibisita sa mga palengkeng may mga buhay na hayop o iba pang produktong-hayop.

 

 

 

Sa ngayon ay wala pang nadidiskubreng gamot o bakuna laban sa COVID-19 kaya naman mahalaga ang todong pag-iingat at pagsunod sa mga mahahalagang gabay ng gobyerno upang maiwasan ang bantang dala ng sakit na ito.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.